Sınıf Tavrı Kurultayı sonuç deklarasyonu yayınlandı

Pazar günü Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sınıf Tavrı Kurultayı sonuç deklarasyonu yayımlandı. “İnsanca bir yaşam ve eşitlikçi bir düzen için; SINIF TAVRINI KOYMALIDIR” başlığıyla yayınlanan deklarasyonda, “Alo Dayanışma Hattı” kurulacağı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları ve psikolojik dayanışma başlıklarında çalışmalar yapılacağı duyuruldu. Ayrıca, sınıfın gündemlerine ilişkin bilgi aktarımı sağlayacak  “Sınıf Tavrı Bülteni” çıkarılması da kurultay tarafından karar altına alındı.

Sınıf Tavrı Kurultayı sonuç deklarasyon metninin tamamı şu şekilde:

1- Sınıf Tavrı, Türkiye İşçi Sınıfının bir örgütlenme, mücadele ve dayanışma örgütü olarak yoluna devam etme kararı almıştır. Bu doğrultuda en kısa zamanda il bazında Sınıf Tavrı platformları kurulacak ve farklı sektörlerden işçilerin yan yana gelmesi ve sınıf tavrı çatısı altında ve ilkeleri etrafında sömürüye, yoksulluğa, hak gasplarına karşı ortak mücadele verilmesi sağlanacaktır. Sınıf Tavrı ilkelerini kabul etmiş her işçi veya kurum sınıf tavrının bileşenidir.

2- Sınıf Tavrı, işçi sınıfı içindeki her türlü bölünmüşlüğe karşı mücadele yürütmelidir. Sınıfın birliğinin siyasal birlikten geçtiğini bilerek işçi ve emekçilerin siyasal mücadelede etkin bir şekilde bulunması sağlanmalı ve bunun araçlarını yaratmalıdır. Bu araçların başında sendikal alanın işçi sınıfı adına yeniden bir mücadele alanı haline getirilmesi yatmaktadır. Bunun için başta DİSK içinde olmak üzere tüm mücadeleci sendikalar içinde “sınıf sendikacılığının” savunulması, sınıf sendikacılığı ilkelerinin ilan edilerek sendikal alanda ilerici bir alternatifin yaratılması gerekmektedir. 

3- AKP sermaye sınıfının partisidir. Sermaye sınıfı Cumhuriyet dönemi boyunca en büyük kar oranlarını, rantı bu dönemde elde ederken aynı dönemde işçi sınıfı kendisine yönelik en büyük saldırıya maruz kalmıştır.  Sermaye sınıfı ve AKP,  Türkiye işçi sınıfının en önemli kazanımlarından biri olan kıdem tazminatına gözlerini dikti. Sınıf Tavrı başta kıdem tazminatı başlığı olmak üzere çalışma hayatını esnekleştiren, kuralsızlığı ve güvesizliği dayatan her türlü politikaya karşı güçlü ve etkili bir mücadele başlatma kararı almıştır. Bu doğrultuda emeğe yönelik bu saldırılara ilişkin bilgilendirici metinler hazırlamak, toplantılar organize etmek, kampanyalar başlatmak sınıf tavrının gündemindedir.

4- Haklarını ve tarihini bilmeyen geleceği için mücadele edemez. Sınıf Tavrı sektör bazlı ya da farklı sektörlerden işçilerin katılımıyla ülke genelinde işçi okulu düzenleme kararı almıştır. Fabrikalarda, şantiyelerde, işçi kahvelerinde, işçi koğuşlarında işçilerin yan yana gelebileceği her mekanda işçi okulu düzenleme kararı alınmıştır.

5- Sınıf Tavrı, işçi sınıfının içinde dayanışmanın, paylaşmanın, yardımlaşmanın zeminini yaratacak ve örgütleyecektir. Sınıf Tavrı Alo Dayanışma Hattı kurulacak, işçi sağlığı ve iş güvenliği, meslek hastalıkları ve psikolojik dayanışma başlıklarında çalışmalar planlanacaktır.

6- Sınıfın baskı ve kuşatma altına alınmasında en önemli olgu sarı ve yandaş sendikalardır. Sınıf Tavrı, rüşvet ve yolsuzluk batağına saplanmış bir hükümetin yandaşlığını üstlenen sendikalara karşı etkili mücadele kararı alır. Önümüzdeki günlerde yandaş ve sarı sendikaları karşı mücadele bayrağı yükseltilecektir. Yolsuzluğa ve rüşvete bulaşmış bütün sendikaların teşhiri için bir çalışma yürütülmesi karar altına alınmıştır.

7- Ülkemizde iş cinayetleri büyük boyutlara ulaşmıştır. Neredeyse her gün dört kardeşimizi sermayenin kâr hırsına, sermayenin hükümetinin vurdumduymazlığına kurban veriyoruz. Sınıf Tavrı, iş cinayetlerinin daha etkili bir biçimde takipçisi olacak, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren işçilerin aileleriyle daha güçlü bir dayanışma tesis etmek için adımlar atacaktır.

8- Kurultayımız, daha büyük hak gasplarına ve istismara maruz bırakılan kadın işçilerin sorunları, hakları ve örgütlülüğü için etkili bir çalışmayı karar altına alır. Sınıf Tavrı ayrımcılık, baskı ve sömürüye karşı işyerlerini kapsayacak bir “kadın işçileri hakları haftası” düzenlenmesi konusunda çalışmaları başlatır.

9- Sınıf Tavrı, enternasyonal dayanışma ve örgütlenmenin yükseltilmesine yönelik, Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) ile daha etkin bir işbirliği için kurultay sonrası somut adımlar atacaktır. DSF’nin Türkiye’de örgütlenmesi, emperyalizmin sendikal alanda ve  emek örgütleri üzerinden yürüttüğü sermaye yanlısı politikaların teşhiri ve engellenmesi için de son derece önemlidir.

10- Bugün işçi sınıfının örgütlenmesi için olanaklı bütün araçlar gözden geçirilmelidir. Bazı sektörlerde sendika dışı araçların geçici ya da kalıcı olarak işlevli olabileceği kabul edilmelidir. Kurultayımız bütün sektörlere bu gözle ve özgün ihtiyaçları değerlendirerek bakmalı, sınıfın örgütlenmesi için yeni araçlar devreye sokmalıdır.

11- Kurultayımız, önümüzdeki dönem işçi sınıfının yapısı, sınırları ve kapsamı üzerine çalışmalar başlatılması gereğinin altını çizmektedir. Bu çalışmalar işçi sınıfının değişen bazı özelliklerinin sınıf mücadelelerine etkisi üzerinde durmalı, bu konuda araştırma ve yayınlar hazırlanmalıdır. Ayrıca Sınıf Tavrı politikalarının etkinliğini arttıracak, sınıfın gündemlerine ilişkin bilgi aktarımı sağlayacak  “Sınıf Tavrı Bülteni” çıkarılması da kurultayımız tarafından karar altına alınmıştır.

11- İşçi sınıfının yürüteceği örgütlenme ve hak arayışları mücadelelerinde Sınıf Tavrı, kültür ve sanat alanındaki ilerici kurumlarla birlikte ortak planlamalar yapacaktır.

12- Türkiye ekonomisinin bel kemiği ve parlayan yıldızı olarak ifade edilen inşaat sektöründe her yıl yüzlerce inşaat işçisi iş cinayetlerine kurban gitmekte, güvencesiz, kuralsız çalışma şantiyelerde kural haline getirilmekte, şantiyeler ölüm kampına dönüşmekte, sömürü ve hak gaspının yaşanmadığı tek şantiye dahi bulunmamaktadır. 

Sınıf Tavrı bileşeni olan İnşaat ve Yapı İşçileri Derneği ile birlikte iş cinayetlerine, hak gasplarına karşı başta Türkiye, Cezayir, Irak, Rusya şantiyeleri olmak üzere tüm şantiyelerinde etkili mücadele ve örgütlenme kararı almıştır.

13- Sınıf tavrı sendika ağaları ve Şişecam patronunun işbirliğiyle işten atılan cam işçisinin verdiği mücadeleyi selamlar ve cam işçisinin işe dönüş mücadelesi için tüm olanaklarını seferber etme kararı almıştır.

14- Sınıf Tavrı Petrol – İş sendikasında yaşanan dönüşümün bir ürünü olarak sınıf sendikacılığında ısrar eden işyeri temsilcilerinin tasfiye edilmesi girişimini protesto eder bu ve buna benzer girişimlerin boşa çıkarılması için tüm olanakları seferber edecektir.

15- Sınıf Tavrı DİSK içinde başlayan sınıf sendikacılığı tartışmalarının yanındadır. Başta Bursa’da metal işçilerinin başlattığı çıkış dikkate alınmak üzere, işçi sınıfının geleneksel bölmeleri içinde yaygın bir sınıf hareketi inşa edilmelidir. 

16- Sınıf Tavrı işten atılan ve gasp edilen hakları mücadele eden Avon, Bedaş, Avcılar Belediyesi, Bakırköy belediyesi işçileriyle dayanışma içinde olacaktır.